Kreatív termékeinkkel IKEA gyerekbútoraid megújulnak

⭐⭐⭐⭐⭐ 10.000+ elégedett vásárló

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződései Feltételek (ÁSZF) - STICKEA.HU KFT.

Hatályos 2019. november 1. napjától.

Tartalom

I. Fogalom-meghatározások

II. Preambulum

III. A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei

IV. Általános rendelkezései

V. A Termékek megrendelése

VI. Szellemi jogok

VII. A felelősség korlátozása

VIII. Adatkezelés

IX. Jogérvényesítési, panaszkezelési lehetőségek

 

I. Fogalom-meghatározások

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek.

Adatkezelési Szabályzat: Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező, a Felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket magában foglaló Szolgáltatói szabályzat.

Honlap: A www.stickea.hu domain alatt elérhető, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal és annak valamennyi aldomainje.

Felhasználó: Az ÁSZF szerint a Honlapon elérhető egyes szolgáltatások bármelyikét igénybe vevő személy.

Szolgáltató: e fogalom alatt a STICKEA.HU Kft. értendő az alábbi adatokkal:

 Székhely: 2030 Érd, Munkácsy Mihány utca 59.
 Cégjegyzékszám:  13-09-201855
 Adószám:  27073061-2-13
 Statisztikai számjel:  27073061-4791-113-13
 E-mail elérhetőség:  hello@stickea.hu
 Telefonos ügyfélkapcsolat:  +36309305551

 

Felek: A Felhasználó és a Szolgáltató együttesen.

Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Korm. rend.: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet

II. Preambulum

1. Jelen ÁSZF tartalmazza a Honlapon elérhető szolgáltatások felhasználásának feltételeit, valamint e szolgáltatások tekintetében a Felek jogait és kötelezettségeit, továbbá a megrendelés folyamatával kapcsolatos jogi kérdéseket.

2. A Szolgáltató a Honlapon keresztül teszi lehetővé a Felhasználó számára, hogy termékeket vásároljon, mellyel a Felek között adásvételi szerződés jön létre jelen ÁSZF feltételeivel.

3. Bármely további, jelen ÁSZF-ben nem nevesített, a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevételének feltételeit a Honlapon elérhetővé tett tájékoztatások tartalmazzák.

4. A Honlapot a fenti szolgáltatások teljesítése érdekében a Szolgáltató üzemelteti. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségei az alábbiak:

 Ügyfélszolgálat levélcíme:

2030 Érd, Munkácsy Mihály utca 59.

 Ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfőtől péntekig 9-16 h között
 E-mail: hello@stickea.hu
 Telefonos ügyfélszolgálat: +36309305551

5. Felek között jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés a webshopon történő rendelés és fizetési folyamat véglegesítésével, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. E jogviszony kereteit jelen ÁSZF jelöli ki.

6. A szerződés megkötésére a Honlapon keresztül, elektronikus úton kerülhet sor.

Kérjük, hogy jelen ÁSZF-et a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni, illetve kérdés esetén szíveskedjen a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken megkeresni a Szolgáltatót.

III. A Szolgáltató és a tárhely-szolgáltató adatai, elérhetőségei

Szolgáltató részéről:

Levelezési cím: 2030 Érd Munkácsy Mihály utca 59.

E-mail: hello@stickea.hu

 

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosítja:

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi u. 14.

Honlap: www.unas.hu 

E-mail: unas@unas.hu

IV. Általános rendelkezések

7. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Honlap használatához szükséges valamennyi, jelen ÁSZF-ben nem rögzített technikai jellegű tájékoztatást a Honlapon tesz elérhetővé. Ennek keretében különösen a termékek értékesítési ára a Honlapon elérhető webshopban kerül feltüntetésre.

8. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy az ÁSZF-et a Honlapon megismerhetővé teszi.

9. Az ÁSZF nyelve magyar. Az ÁSZF nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató kijelenti, hogy nem veti alá magát szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexnek.

10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Honlap bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse. Fenntartja továbbá a Szolgáltató a jogot arra, hogy a későbbiek során a Szolgáltatást más domain-név alá helyezze.

11. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességé Ilyen esetekben az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép hatályba.

12. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy azt mint akaratával mindenben egyezőt fogad el. A Felhasználó adatainak elektronikus rögzítése során felmerülő esetleges hibák azonosítását és kijavítását a Honlap biztosítja a bevitt adatok teljességi ellenőrzése révén, továbbá a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó számára a „vissza” funkcióval, valamint a téves adattal kitöltött szövegdobozba történő visszakattintással arra, hogy tévesen kitöltött adatait a rögzítés folyamatában, azt követően pedig külön kapcsolatfelvételt követően javításra kerülhessenek. A megadott adatok valóságáért a Felhasználó felel, a valóságnak meg nem felelő adatok rendelkezésre bocsátásából eredő károkért a Szolgáltató kizárja a felelősségét.

13. A Felek megállapodnak abban, hogy az ÁSZF elfogadásával létrejött jogviszonyban felmerülő esetleges jogvitáikat elsődlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben ez írásbeli kísérlet ellenére nem vezet eredményre, úgy a Felek közötti jogvitát a Felek a magyar bíróságok joghatósága alá helyezik.

14. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az ÁSZF módosítását követően a Felhasználót e-mail útján vagy a Honlapon belül tájékoztatja az ÁSZF módosításáról, egyben felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy az elérhető szolgáltatásoknak a tájékoztatást követő további használata az ÁSZF módosítása elfogadásának tekintendő, melyet a Felhasználó már jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF Honlapon közzétett változásait figyelemmel kíséri.

15. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból, illetve a Felhasználók számítógépes erőforrásainak optimalizálása végett gyűjteni lehet.

16. Valamennyi ÁSZF-fel, valamint annak elfogadásával létrejövő jogviszonnyal kapcsolatos kérdésben, jogvitás helyzetben a magyar jog szabályai irányadók.

17. A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások használata során a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett köteles eljárni. A Felhasználó a Honlap használata során nem tanúsíthat jogsértő magatartást, továbbá az adatok, elérhetőségek megadásával harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit nem sértheti, jogsértő tartalmat közzé nem tehet, továbbá a használat során számítógépes vírust nem terjeszthet, jogosulatlan adatgyűjtést nem vé A Felhasználó korlátlan felelősséggel tartozik valamennyi jogellenes, illetve szerződésellenes magatartásából eredően okozott károkért mind a Szolgáltató, mind harmadik személyek irányába.

18. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy:

a) a Honlap használata során megadott adatokat, elérhetőségeket a Szolgáltató nem ellenőrzi, azok valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó A Felhasználó vállalja, hogy a megadott adatokat, elérhetőségeket szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok a valóságot tükrözzék, időszerűek és teljesek legyenek;

b) felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Szolgáltatót a Felhasználó által megadott adatok, elérhetőségek pontatlansága vagy hiányossága miatt éri;

c) köteles minden olyan intézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói felületé Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a felhasználói felületéhez jogosulatlan személy fér hozzá, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató irányába;

d) a Szolgáltató jogosult a Honlap használatával kapcsolatos szokásokat személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni.

19. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel jelen ÁSZF-ből eredő bármely szolgáltatás vis maior-eseménynek minősülő okból történő meghiúsulásáért. Vis maiornak minősülnek az olyan szokatlan, előre nem látható körülmények, amelyek a Felek akaratán kívül állnak, s amelynek következményeit a Felek a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lettek volna képesek elhárítani. E körben értendő különösen, de nem kizárólagosan a következőket: természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, háború, vagy más katonai, illetve terrorista tevékenység, jogszabályváltozás, a piaci elvárások, körülmények, trendek tekintetében előre nem látható szélsőséges változások.

V. A Termékek megrendelése, fizetés, szállítás

20. A Honlapon elérhető webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

21. A Honlapon elérhető webshopban történő megrendelés leadása külön regisztrációs folyamat hiányában is végrehajtható. A regisztráció során a Szolgáltató lehetőséget ad a bevitt adatok valós idejű, illetve – visszalépés nyomán történő – utólagos javítására is, továbbá a már regisztrált Felhasználók számára biztosítja a lehetőséget a létrehozott profilhoz kapcsolódó adatok módosítására is. A regisztráció alapján a Felhasználó saját fiókot hoz létre, ahol nyomon követheti korábbi megrendelésit is. A regisztráció véglegesítésének előfeltétele jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat elfogadása.

22. A Honlapon megrendelésre kínált termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat, a Termék részleteit, illetve árát a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Honlapon feltüntetett ezen tájékoztatások jelen ÁSZF részének tekintendők.

23. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adóval növelt vételárat jelöli. A termékek Honlapon feltüntetett vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, melyet a megrendelés folyamatában külön tüntet fel a Szolgáltató. További költséget a Szolgáltató a vételáron és a szállítási költségen felül nem érvényesít a megrendeléssel összefüggésben a Felhasználóval szemben.

24. A webshopon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, ennélfogva az árváltozás megjelenését megelőzően leadott megrendelésekre annak hatálya nem terjed ki. A Honlapon biztosított fizetési folyamat véglegesítése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árváltozás a már megrendeléssel létrejött jogviszonyra nincs hatással.

25. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlapon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, így a termék általánosan ismert, illetve elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő egyértelműen hibásan megjelölt ár esetén a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron átadni, szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó kötelezettségmentesen elállhat vásárlási szándékától.

26. A Honlapon megjelenített termékképek helyenként csak illusztrációk, azok - különösképpen a monitoron megjelenő színárnyalatok tekintetében - a valóságtól eltérhetnek.

27. A Felhasználó valamely eladásra kínált termékre kattintás nyomán a „Kosárba” lehetőségre kattintást követően tudja kezdeményezni a megrendelési folyamatot. A megrendelésre váró tételeket a Felhasználó a kosár ikonra kattintással bármikor megtekintheti, és módosítani, törölni tudja a megrendelés véglegesítését megelőzően.

28. Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmát elfogadja, úgy a fizetési folyamat kezdeményezésével, illetve teljesítésével, valamint jelen ÁSZF elfogadásával megrendelését véglegesíteni tudja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kosár tartalmának elfogadásával, illetve a megrendelés véglegesítétével a Szolgáltatóval szemben fizetési kötelezettsége keletkezik.

30. Amennyiben a Felhasználó a kosár tartalmát véglegesként elfogadta, eldöntheti, hogy regisztál a Honlapon, vagy vásárlását regisztráció nélkül bonyolítja le. A Felhasználó mindkét esetben köteles megadnia személyes adatait, így különösen a kapcsolattartási, a számlázási és szállítási adatait, valamint jogosult megkezdeni a fizetési folyamatot. A kosár tartalma végösszegének megfelelő fizetési kötelezettségét a Felhasználó az alábbi fizetési módokon tudja teljesíteni választása szerint:

a) Online bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

b) Banki átutalás (WISE: 12600016-11163949-53379867)

10. A Szolgáltató egyik fizetési mód alkalmazása esetén sem gyűjti a fizetési folyamat során megadott adatokat.

31. A 30. pont szerinti fizetési folyamatokban a fizetési kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az a Szolgáltató bankszámlaszámán jóváírásra került. A 30. pont a) és b) alpontja szerinti fizetési folyamat esetén a kosárba helyezett termékek vételárának maradéktalan teljesítését követően a Szolgáltatónak a megrendelt termékek átadása iránti kötelezettsége keletkezik. Ebben az esetben mindaddig, amíg a megrendelt termékek vételára nem kerül teljesítésre, a Szolgáltató nem köteles a megrendelni kívánt termékek átadására.

32. A Szolgáltató a megrendelés véglegesítése után külső szolgáltatón keresztül elektronikus számlát küld a vásárlásról a Felhasználó által megadott elektronikus levelezési címre.

33. A Felhasználó által tett megrendelés leadását követően a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb az attól számított 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a rendelést Felhasználó részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (így különösen a számlázási és szállítási információkat), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Az e-mail mellékletenként kiküldésre kerül az ÁSZF, az Adatvédelmi szabályzat, valamint az elállási nyilatkozat is. E visszaigazoló email célja, hogy tájékoztassa a Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

34. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

35. A választható szállítási módok az alábbiak:

- Házhozszállítás futárcég közreműködésével (UPS)

- Szállítás FOXPOST csomagautomatába

- Személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén

- MPL csomagautomatába/Posta pontra

- MPL futárszolgálat

A Szolgáltató a megrendelt termékeket külön szállítmányozó cég(ek) igénybevételével szállítja házhoz/csomagpontra/csomagautomatába a vásárlás folyamatában rendelkezésre bocsátott szállítási díjért és ott meghatározott szállítási időtartamon belül. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már leadott megrendelések fizetési kötelezettségét nem befolyásolja.

A megrendelt termékek előzetes időpont-egyeztetést követően személyes átvétellel is átvehetők a Szolgáltató telephelyén (2030 Érd, Miklós u. 6.).

36. A véglegesített megrendeléseket a Szolgáltató a Felhasználó számára, az általa megadott helyszínen teljesíti.

37. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezései irányadóak. A szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

38. Kellékszavatosság

A Szolgáltató a Termékek megrendelése esetén a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A fogyasztónak minősülő Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

c) A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Felhasználó által a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát a Szolgáltató késedelem nélkül közöltnek tekinti. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

39. Termékszavatosság

a) A Szolgáltató által fogyasztónak minősülő Felhasználónak eladott, Szolgáltató által gyártott Termékek tekintetében a Felhasználót a Termék hibája esetén megilleti a termékszavatossági jog, melynek keretében kérheti a Szolgáltatótól, hogy a megrendelt Termékt javítsa ki vagy – amennyiben a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Termék cseréje esetén a kicserélt Termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a Szolgáltatót, mint gyártót terheli.

b) A fogyasztónak minősülő Felhasználó a Termék hibájának felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

c) A Szolgáltatót a termékszavatosság a Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli, e határidő lejártát követően a Felhasználó ilyen irányú igényt nem érvényesíthet.

40. Elállás

a) A Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Felhasználót, hogy a Termék megvásárlása érdekében létrejött adásvételi szerződés tekintetében indokolás nélküli elállási jog illeti meg a termék átadását követő 14 napon belül. Jelen elállási jogot a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szerződéses jogviszony létrejötte és a Termék átadása között is gyakorolhatja.

b) Az elállási jogát a fogyasztónak minősülő Felhasználó a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR link alatt elérhető Korm. rendelet 2. mellékletét képező minta kitöltése útján, illetőleg erre irányuló kifejezett nyilatkozat alapján gyakorolhatja.

c) Olyan termék megrendelése esetében, amely előre le nem gyártott terméknek minősül és a gyártását kizárólag a Felhasználó megrendelésére tekintettel kezdi meg, nem gyakorolható a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja szerint a fenti a. pont szerinti elállási jog. A Szolgáltató ilyen esetben a fogyasztónak minősülő Felhasználót külön tájékoztatja.

d) Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállásra nyitva álló határidőn belül köteles közölni elállási nyilatkozatát, valamint köteles a elállással érintett terméket az elállás közlését követő 14 napon belül saját költségen visszaküldeni.

e) Az elállást követő visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatartani jogosult, ameddig a Termék megfelelő állapotban kézhezvételre nem került, illetőleg ameddig a Felhasználó minden kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a Terméket megfelelő állapotban visszaküldte.

f) Az elállás esetén a Felhasználó felel az termékben időközben bekövetkezett értékcsökkenésért.

g) A visszatérítési kötelezettségének a Szolgáltató a Termék megvásárlása során a Felhasználó által alkalmazott módszert alkalmazza, kivéve ha a Felhasználó más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését nem adja.

h) Az elállási jog kizárólag a fogyasztót illeti meg.

41. Át nem vett, és a Szolgáltatóhoz visszaérkezett csomagok és a keletkezett fizetési kötelezettség

a) Át nem vett, és a Szolgáltatóhoz visszaérkezett csomagok esetében a Szolgáltató írásban értesíti a vevőt a Megrendelése visszaérkezéséről. Amennyiben a Vevő az értesítő  email  elküldését követő 2 napon belül úgy nyilatkozik, hogy kéri a csomag újbóli kiküldését, köteles a Szolgáltató bankszámlájára az újbóli szállítás költségét átutalni. Az összeg bankszámlára érkezése után a Szolgáltató újból kiküldi a megrendelést.

b) Át nem vett, és a Szolgáltatóhoz visszaérkezett csomagok esetében, ha a Vevő nem kéri az újbóli kiküldést, vagy 2 napon belül nem nyilatkozik, minden esetben köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a szállítással  (oda-vissza út) felmerült költségeket. Továbbá köteles megtéríteni minden olyan termék teljes vételárát, mely az oda-vissza szállítás során esetlegesen megsérült, és Szolgáltató emiatt azt nem tudja ismételten értékesíteni. A Szolgáltató a teljes vételár oda-vissza szállítás díjával (és az esetlegesen megsérült termékekek árával) csökkentett összeget az értesítést követő 15 munkanapon belül visszautalja a Vevő részére.

VI. Szellemi jogok

41. A Honlap egésze, így különösen, de nem kizárólag annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelem alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

42. A Felhasználó semmilyen módon nem szerez szellemi alkotáshoz fűződő jogot a Honlap igénybevétele során vagy azzal összefüggé Minden ilyen jog automatikusan ellentételezés nélkül a Szolgáltatóra száll.

43. A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedé A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

44. A Szolgáltató fenntartja minden jogát a szolgáltatás minden elemére, különös tekintettel az Honlap domainjére és annak aldomainjeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hacker-tevékenység), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. 

45. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

46. A Szolgáltató által gyártott és forgalmazott valamennyi termék a Szolgáltató javára bejegyzett szabadalomnak minősül, a Termékek felett valamennyi szabadalmi jogosultság a Szolgáltatót illeti meg.

47. E fenti, a Szolgáltató megillető jogok megsértése esetén a Felhasználót korlátlan felelősség terheli.

VII. A felelősség korlátozása

48. A Szolgáltató kizárólag az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek szándékos megszegésével kapcsolatosan tartozik felelősséggel a Felhasználó felé. A Szolgáltató ezúton elutasít mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Honlap, valamint az azokon elérhető szolgáltatások bármelyféle használatából eredő esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért. Úgyszintén a Szolgáltató nem vállal felelősséget bármely a Szolgáltatón kívülálló okokból történő meghibásodásért, szolgáltatás kieséséért vagy késedelméért.

49. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges termék használati utasításában foglaltaktól eltérő használat, kezelés, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen üzembe helyezés, társítás, kezelés, szakszerűtlen javítás, átalakítás, illetéktelen beavatkozás, helytelen tárolás, külső hatás, környezeti behatás, eltérő környezeti feltétel, elemi kár vagy a vásárlás után keletkezett – az előbbiekben fel nem sorolt – egyéb okból eredő meghibásodásokért, illetve azok bármelyikéből eredő károkért.

50. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap, illetve az azon keresztül elérhető szolgáltatás folyamatos, zavartalan, hibamentes működéséé A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket.

51. Amennyiben a Honlapon link szerepel, úgy a Szolgáltató a hivatkozott honlap tartalmáért, az ott szereplő információkért vagy bármely más a hivatkozott Honlapon fellelhető adatért, továbbá a hivatkozott honlap adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállal, illetve nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen vagy közvetett károkozásért, amely a Honlapon keresztül irányuló link használatából adódik/adódhat.

52. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított jogellenes vagy szerződésellenes magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

53. A Felhasználót regisztrációja által megillető szolgáltatás használatának harmadik személy részére történő átengedéséből eredő esetleges kár a Felhasználó felelősségének körébe tartozik.

54. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatása technikai, informatikai hátterét jelentő egyes megoldások nem megfelelő működéséért.

VIII. Adatkezelés

55. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, hogy a Felhasználó a Honlapon (így elsősorban a regisztráció során) megadja a jelen ÁSZF-be foglalt személyes adatait. E személyes adatok kezelésének célját, alapelveit, módját és a kapcsolódó felhasználói jogokat, kötelezettségeket és jogérvényesítési lehetőségeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználó köteles magára nézve kötelezőként elfogadni (az ún. „checkbox kipipálásával) az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot is.

56. Az Adatvédelmi Szabályzat és az ÁSZF rendelkezéseit együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azok együttesen vonatkoznak a Felhasználó A Szolgáltató mind az Adatvédelmi Szabályzatot, mind az ÁSZF-et (valamint ezek esetleges módosításait) folyamatosan elérhetővé és letölthetővé teszi a Honlapon belül.

57. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

IX. Jogérvényesítési, panaszkezelési lehetőségek

58. A panaszkezelés során a Szolgáltató a Ptk., illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

59. A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

60. Az e-mailen érkezett panasz írásbeli panasznak minősül.

61. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt a kézhezvételt követő 15 napon belül érdemben, e-mail útján (vagy a Felhasználó erre irányuló kérése esetén postai levélben) megválaszolja.

62. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

63. Amennyiben a Szolgáltató és az fogyasztónak minősülő Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások, egyeztetések során nem rendeződik, e Felhasználó panasszal élhet a fogyasztóvédelmi hatóságnál, továbbá a békéltető testületnél, valamint bírósági eljárást is kezdeményezhet. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapja: http://www.nfh.hu/ 

64. Békéltető testületi eljárás

A fogyasztónak minősülő Felhasználó számára lehetőség van jogvita esetén békéltető testület előtt békéltető testületi eljárást kezdeményezni.

Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.


A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát az előzetes vitarendezési egyeztetés teljesítéséről,

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.


A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes vitarendezési egyeztetés megkísérléséről.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Szabályzat

STICKEA.HU KFT.

Bevezetés

A Stickea.hu Kft. által üzemeltetett Honlapon elérhető egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges lehet, hogy Ön megadja részünkre bizonyos személyes adatait annak érdekében, hogy a szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon érhesse el.

Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.

Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon hozzánk bizalommal az hello@stickea.hu e-mail címen.

A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása

Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.

1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

3. Adatkezelő: az Érintett által megadott adatokat a STICKEA.HU KFT. kezeli, azaz kizárólag e cég hozhatja meg és hajthatja végre az Érintettek személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Az Adatkezelő adatai:

 Székhely és levelezési cím:

2030 Érd, Munkácsy Mihály utca 59.

 Cégjegyzékszám: 13-09-201855 (nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága)
 Adószám: 27073061-2-13
 E-mail:

hello@stickea.hu

 Telefonszám: +36309305551 


4. Áfatv.:
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

5. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).

6. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett stickea.hu honlap, valamint minden egyéb, az Adatkezelőhöz kapcsolódó honlap (így különösen: Facebook aloldal) a szövegkörnyezettől függően külön-külön vagy együttesen.

7. Grt: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

8. GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.

9. Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett személyes adatokat gyűjti az Érintettről.

10. Számítógép: minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő – az Érintett rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.

11. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

12. Szolgáltatás: az Érintett részéről a Honlapon nyújtott szolgáltatások, így különösen az Adatkezelő által forgalmazott termékeknek és szolgáltatásoknak a Honlapon keresztül történő értékesítése, az Adatkezelő által nyújtott hírlevél-szolgáltatás.

13. Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

14. Érintett: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait a Honlapon igénybe veszi és személyes adatai kezelésre kerülnek az Adatkezelő által.

Az Adatkezelő és képviselőjének elérhetősége

Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének elérhetőségei.

1. Az Adatkezelő elérhetőségei:

 Székhely és levelezési cím:

2030 Érd, Munkácsy Mihály utca 59.

 E-mail: hello@stickea.hu
 Telefonszám: +36309305551

 

2. Az Adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége:

 Név: Koch-Bulla Dóra
 Levelezési cím: 2030 Érd, Munkácsy Mihály utca 59.
 E-mail:

hello@stickea.hu

 

Adatkezelési alapelvek

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal összhangban. 

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtása során az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat. Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és megismerhetővé teszi a Honlapon. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

2. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban feltüntetett, egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz. A jelen Szabályzat szerint gyűjtött és kezelt személyes adatok az Adatkezelő jogos, de az eredeti céltól eltérő céljára csak abban az esetben használhatók fel, ha az eredeti cél és a másodlagos cél egymással szorosan összefügg, illetőleg amennyiben a GDPR, vagy az irányadó más jogszabály lehetővé teszi.

3. Korlátozott tárolhatóság: Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő az Szt. 169. § (1) és (2) bekezdése alapján az üzleti évhez kapcsolódó számviteli nyilvántartást, valamint az azt alátámasztó valamennyi számviteli bizonylatot törvényi kötelezettségénél fogva 8 évig köteles megőrizni.

4. Adattakarékosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb személyes adatokat kezelje. Ezek minden esetben olyan adatok, amelyek a Szolgáltatás tényleges igénybevételéhez valóban szükségesek. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok megadását kérné az Érintettől.

5. Pontosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatás minél magasabb színvonalú biztosításához a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek, pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz. E célt indokolja például az, hogy egy, már nem létező e-mail címre küldött hírlevél tartalmáról az Érintett egyébként sem értesül, így az célját veszti. Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegíthetik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott adataik helyesbítésével.

6. Adatvédelem elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat alapvetően digitálisan, a papír alapon felvett, rögzített személyes adatokat pedig papír alapon is tárolja. Az adatvédelmi incidens megelőzése, illetve elhárítása érdekében az Adatkezelő:

a) jelszavakkal és titkosítási eljárásokkal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést;

b) belső számítógépes rendszereiben kizárólag jogtiszta, folyamatosan ellenőrzött szoftvereket alkalmaz;

c) az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik a digitális rendszereinek vírusvédelméről;

d) az Adatkezelő biztonsági mentésekkel kívánja biztosítani a személyes adatokat tartalmazó digitális úton kezelt dokumentumok elvesztésének elkerülését.

Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata

Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése.

1. Regisztráció, vásárlás: Az Adatkezelő a Honlapon lehetőséget biztosít az általa értékesített termékek megrendelésére. Az Érintett termék megrendelése esetén köteles megadni azon adatait, amelyek a fentebb hivatkozott jogszabályok alapján a számviteli bizonylat kiállításához szükségesek. A Honlapon történő megrendelés tekintetében minden esetben kötelező megadni továbbá a szerződés teljesítéséhez szállítási adatokat, illetve kapcsolattartási adatokat. A Honlapon történő vásárlás érdekében az Érintett regisztrál, melynek során jelen Szabályzat szerinti személyes adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. A Honlapon történő regisztráció célja ennek megfelelően kizárólag a Honlapon megvalósuló megrendelések biztosítása, valamint a regisztrált ügyfelekkel történő kapcsolattartás, szerződéssel kapcsolatos tájékoztatások megadása.

A vásárlás tekintetében az Adatkezelő az Szt. 165. § rendelkezéseinek megfelelően számviteli bizonylat kiállítására köteles. Az ekként kibocsátott számla tartalmának kitöltéséhez az Adatkezelő elektronikus számlázási rendszert használ, melybe az Érintett bizonyos személyes adatai jogi kötelezettség folytán, az Áfatv. 169. § rendelkezései szerint felvételre kerülnek. A számla ezen adatok megadása nyomán állítható ki, melynek egy példányát az Adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja, a fennmaradó példányokat pedig saját számviteli nyilvántartásaiban rögzíti. Személyes vásárlásra nincs lehetőség, így az Érintett köteles megadni szállítási címét és telefonszámát, ahová a megrendelt termék kiszállításra kerül.

A kezelt személyes adatok köre: Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím.

Az adatkezelés jogalapját az Érintett neve és címe tekintetében az Áfatv. 169. § e) pontja alapján jogi kötelezettség jelenti [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]. Az ekként kezelt személyes adatok kezelésének időtartama a fentebb már hivatkozott, Szt. 169. § (1) és (2) bekezdésében kerül meghatározásra, melynek mértéke 8 év.

Minden további, azonosításra, a megrendelt termék átadására és az Érintettel, mint vevővel történő kapcsolattartásra szolgáló személyes adat megadása esetén az Adatkezelő az Érintett által megkötött vagy megkötni célzott szerződés teljesítése jogalapján kezel személyes adatokat [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. E személyes adatok kezelésének időtartama a Honlapon történt regisztráció megszűnéséig áll fenn.

A megvásárolt termék helyszínre történő szállítását biztosítja az Adatkezelő, így azt a Fürgefutár.hu Kft.-vel, mint kézbesítésre megbízott szerződéses megbízottjával hajtja végre, melynek megfelelően e cégek közül az adott jogviszonyban eljáró személy adatfeldolgozóként személyes adatokhoz fér hozzá a megrendelt termék kiszállításának végrehajtása érdekében. Ezen adatfeldolgozó számára a megvásárolt termékek kiszállítása céljából az Adatkezelő a következő személyes adatokat adja meg: név, szállítási cím, telefonszám, email cím.

2. Hírlevél, promóció küldése céljából kezelt adatbázis: Az Adatkezelő célja, hogy – összhangban a Grt. 6. § rendelkezéseivel, a Szolgáltatására vonatkozóan – időszakosan, az aktuális promócióit, kedvezményeit érintően, illetve szolgáltatása kapcsán egyéb üzletszerzési célú tájékoztatással keresse meg az Érintettet e-mail elérhetőségén keresztül. Jelen adatkezelés jogalapja az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], melyet az a Honlapon történő regisztráció alkalmával, a hírlevél-szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, külön erre szolgáló ún. checkbox kipipálásával tehet meg.

A fenti módokon az Érintett kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja a jelen bekezdés szerinti célból történő adatkezeléshez. A hozzájárulással az Érintett beleegyezik abba, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségein keresztül üzletszerzési célú üzenetekkel keresse meg.

A Grt. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezelésre az Adatkezelő mindaddig jogosult, amíg az Érintett hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevél-szolgáltatás keretében kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím.

A feliratkozás az Érintett részéről bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható az e-mailben küldött hírlevél alján található „Leiratkozás a hírlevélről” gomb segítségével, vagy a hello@stickea.hu e-mail címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel

3. Kapcsolatfelvétel: Az Adatkezelő a Honlapon lehetőséget biztosít arra, hogy a látogató kérdést, üzenetet intézzen az Adatkezelő irányába, melyhez – a feltett kérdés, elküldött üzenet megválaszolása céljából – bizonyos személyes adatok kerülnek megadásra. E személyes adatok kezelésének jogalapja az üzenet elküldése előtt a Honlapon erre a célra rendszeresített „checkbox” bepipálásával tett önkéntes és kifejezett hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok: Név, e-mail, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama a kapcsolatfelvétel során tett üzenet megválaszolását követő 30 napig marad fenn.

Technikai adatok (cookie) rögzítése, valamint statisztikai célú adatkezelés

A Honlap használata során az Érintett személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap használata során generálódnak, és amelyeket a Honlap megtekintésekor és elhagyásakor (az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével) nem kapcsolja össze az Érintett személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő és a rendszergazda munkatársai férnek hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről az Érintett (a böngésző erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának tiltásával ugyanakkor a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem teljes értékű. Erről szóló tájékoztatót az alábbi linkeken találhat az Érintett.

- Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

- Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

- Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

A Honlapon további, harmadik személyek részéről, cookie-elhelyezéssel megvalósuló adatkezelési tevékenység is történik, melyek az alábbiak.

Google Analytics: Az Adatkezelő a Honlapon alkalmazza a Google Analytics cookie-elhelyezését is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával, anonimizált (nem beazonosítható a személy, ip cím, pontos hely) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a Honlapot. Az Adatkezelő az ekként nyert adatokat a Honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. E cookie-k szintén lejáratukig az Érintett számítógépén maradnak, azok törléséig.

Facebook remarketing pixel: Az Adatkezelő remarketing célból a Honlapon alkalmazza a Facebook Pixel cookie-elhelyezését is. E cookie-k lehetővé teszik, hogy irányított hirdetéseket kerüljenek megjelenítésre olyan Érintettek számára, akik előzőleg felkeresték a Honlapot, vásároltak a Honlapon. E cookie-k azt is lehetővé tetszik, hogy korlátozás alá kerüljön az Érintett számára elérhetővé váló valamely hirdetés, az indokolatlan ismétlődés elkerülése végett.

Google AdWords konverziókövetés: A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt az Érintett számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

Barion által megvalósított információtechnológiai adatkezelés 

1. Kosártartalom megosztása és Barion Pixel használata csalások ellen 

A Barion minden fizetést vizsgál annak érdekében, hogy kiszűrje a csalásokat. Csalásmegelőző rendszer üzemeltetésére a magyar jogszabályok is kötelezik. A pontos kosártartalom és a látogatók aktivitása fontos információkat adhat e cél elérésére. A Barion Pixel Adatkezelő weboldalán történő elhelyezésével válik lehetővé az adott fizetési művelethez tartozó felhasználói aktivitásra vonatkozó információk gyűjtése. Ezen információkat a Barion sosem használja fel marketing célokra a Felhasználók hozzájárulása nélkül. A kosártartalomra, vásárlásra vonatkozó adatok Adatkezelő általi továbbításáról a 12. fejezetben olvashat részletesen. 

2. A Barion Pixel marketing célokra való felhasználása 

A Barion Pixel egy JavaScript kód, amely a látogatók aktivitását figyeli az Adatkezelő weboldalán. A pixel által gyűjtött böngészési adatok a Felhasználó hozzájárulása nélkül csak a csalásmegelőzés érdekében kerülnek felhasználásra. A pixel által gyűjtött adatok marketing célra való felhasználására kizárólag akkor kerülhet sor, ha Felhasználó ahhoz előzetesen hozzájárult. 

A Barion Pixel segítségével gyűjtött adatok vonatkozásában a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., https://www.barion.com/hu/) az adatkezelő, a pixel által gyűjtött adatok közvetlenül a Barionhoz érkeznek. 

A Barion által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ oldalon.

 

További adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a fentiekben már nevesített adatfeldolgozókon kívül további adatfeldolgozókat is igénybe vesz külön szerződéses jogviszonyuk alapján, melynek célja az Adatkezelőre irányadó jogszabályok betartása (könyvelő), az Adatkezelő jogos vagyoni érdekeinek érvényesítése (jogi képviselő), valamint a belső nyilvántartások vezetése naprakészségének biztosítása (informatikai és ügyviteli rendszert üzemeltető személy). Adatfeldolgozónak minősül e körben az Adatkezelővel szerződött mindenkori Rendszergazda is.

Jogérvényesítés és jogorvoslat

Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben érvényesíthet.

1. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.

A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:

a) a kezelt személyes adatok forrása,

b) az adatkezelés célja és jogalapja,

c) a kezelt személyes adatok köre,

d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köre,

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése,

g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és

h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított egy hónapon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

a) Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett személye egyértelműen beazonosítható).

b) Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő egy hónapon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

2. Helyesbítés: Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt (a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő automatikusan helyesbíti.

3. Adattörlés: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, így különösen ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);

c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

5. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.

a) az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.

6. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok tekintetében van mód.

7. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

A Hatóság eljárását kezdeményezheti az Érintett az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, amennyiben az Adatkezelő az Érintett fentebb megjelölt jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja;

valamint adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályi előírásokat.

8. Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el. Az eljárás során az Adatkezelőt, illetve az érintett adatfeldolgozót terheli annak bizonyítása, hogy eljárása során nem sértette meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat.

9. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:

a) az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);

b) az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Vegyes rendelkezések

1. Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének (szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.

2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.

3. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

4. A Szabályzat 2019. november 1. napjától hatályos. A Szabályzat megtalálható a Honlapon.

 

Budapest, 2019. november 1.