Nyereményjáték részvételi szabályzat

Facebook nyereményjáték szabályzat - Nyerj Maileg kisegeret!

1./ Játék szervezője

 

Cégnév: Stickea.hu Kft.             

Székhely: 2030 Érd Munkácsy Mihály utca 59.

Cégjegyzékszám:13-09-201855

Adószám: 27073061-1-13

Képviselője: Brunner Dóra        

Elérhetősége: 06 30 930 5551

 

2./ A játékban részt vevő személyek

 

A játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, illetve jogosultak a sorsolásban részt venni, akik:

 • magyarországi lakóhellyel rendelkeznek;
 • 18 évet betöltötték;
 • magyar állampolgárok.

 

A játékban nem vehetnek részt érvényesen a szervező és a Stickea.hu Kft. és Skandi Trend Kft. munkavállalói, megbízottjai, tisztségviselői, továbbá ezen személyek közeli hozzátartozói.

 

3./ A játék menete

 

A játék meghirdetése a szervező Stickea Facebook oldalán történik.

 

A szervező által kisorsolásra kerül egy darab nyertes, azon személyek közül, akik Facebook-profillal rendelkeznek és a jelen szabályzatban megadott időszakban:

 • a felrakott képet like-olják
 • a felrakott kérdésre kommentben helyesen válaszolnak (Honnan származnak a Maileg egerek?)

 

4./ A játék időtartama

 

A játék időtartama: 2020.04.03. 09 óra : 00 perc – 2020.04.07. 23 óra : 59 perc

 

Sorsolás időpontja: 2020.04.08. 10.00 óra

 

5./ A sorsolás és a nyeremény

 

A játék során egy fő kerül kisorsolásra véletlenszerűen, a www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

 

Pót nyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a szervező.

 

Nem jogosult a nyertes a nyeremény átvételére, ha:

 • a jelen szabályzatban foglaltaknak nem felel meg, azokat megszegi;
 • bármilyen okból a nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot;
 • az értesítésre 15 napon belül nem válaszol.

 

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

 

A nyeremény: 1 darab Maileg Britt egér, dobozban

 

A nyertest a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül Facebook üzenetben értesítjük.

 

/A nyertes nevét a Stickea Facebook oldalán az adott nyereményjáték alatt kommentben vagy az adott közösségi felületen külön (új) posztban tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra meghatározott napot követő 3 napon belül. A posztot azt követően töröljük, hogy a nyertes felvette velünk a kapcsolatot.

 

A nyereményt a szervező adja át a nyertes részére egyeztetés alapján a szervezővel előre egyeztetett időpontban személyesen vagy Foxpost automatába helyezéssel, illetve házhozszállítással történő megküldéssel. A nyeremény az értesítéstől számított 1 hónapon belül kapja meg.

 

A nyeremény készpénzre nem átváltható és nem átruházható.

 

6./ Adatvédelem

 

A játékban való részvétel és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A résztvevők adatait harmadik személynek nem adjuk ki, nem használjuk fel, kizárólag a nyereményjáték azonosítása érdekében használjuk. Az érintett hozzájárulásával megkezdett adatkezelés kiterjed továbbá arra, hogy a nyereményjáték nyertesének neve az adatkezelő által üzemeltetett Facebook-oldalon megjelölésre kerüljön.

 

 • Adatkezelő: a szervező.
 • Érintettek: játékban részt vevő személyek.
 • Adatkezelés célja: játék és sorsolás lebonyolítása, nyeremények átadása, a nyertes játékos megjelenítése.
 • Időtartama: 60 nap.
 • Személyes adatok köre: név, e-mail cím és telefonszám (amely a nyereményátadással összefüggő kapcsolattartáshoz szükséges)
 • Adatkezelés jogalapja: az érintettek hozzájárulása.

 

Az érintetteket (játékosokat) személyes adataik kezelésével kapcsolatban a következő jogok illetik meg, amelynek gyakorlása kapcsán, kérjük forduljon az adatkezelőhöz: adataival kapcsolatban kérhet tájékoztatást, kérheti adatainak törlését, helyesbítését, adatai kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Személyes adatainak jogellenes kezelése esetén jogszabályban meghatározott esetekben kártérítése, illetve sérelemdíjra jogosult.

Ezen jogok díjmentesen gyakorolhatók. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő - figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő a kérelmet kivizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a kérelmezőt a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, zárolás, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben vagy jogainak megsértése esetén kérjük, keresse az Adatkezelőt. Amennyiben a panasz eredménytelen, úgy

 • bíróság előtt eljárást indíthat [a perre főszabály szerint az adatkezelő címe szerinti törvényszék illetékes, de az – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható; a törvényszék illetékessége a birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető]; vagy
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, elérhetőség: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu; tel: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

 

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési szabályok elérhetőek bővebben a szervező Adatkezelési Szabályzatában.

 

7./ Egyéb rendelkezések

 

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

 

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

 

A szervező kizárja felelősségét a játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a nyertes részére elküldött értesítés sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervező-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező közzéteszi a rajongói oldalon.

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

 

A játék nincs kapcsolatban a Facebookkal és Instagrammal és nem Facebook, illetve Instagram által szervezett, illetve szponzorált tartalom.

 

Érd, 2020.03.31.